Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Alkenaer

De Alkenaer B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1814 JA) Alkmaar aan de Louise de Colignystraat 25A, hierna: “De Alkenaer”) is uitgever van Boekblad, Lijstenboek, Boekenpost, Inkt!, Zenit, Sterren & Planeten, Sterrengids, Verzamelkrant, Origine, Prachtvondsten, P&M, Daarnaast heeft De Alkenaer een aantal online services waaronder een webshop voor antiquarische boeken.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van De Alkenaer op telefoonnummer 072 5314978 of per mailadres info@stipmedia.nl.

 1. Algemene bepalingen
  1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Alkenaer met betrekking tot de door De Alkenaer aan de klant/abonnee te leveren diensten en/of producten.
  1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel met specifieke voorwaarden voor advertenties en Intellectueel eigendomsrecht. De bepalingen in het specifieke deel hebben voorrang boven die in het algemene deel.
  1.3 De klant/abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement of bestellen van een consumentenartikel bij De Alkenaer, deze voorwaarden te accepteren.
  1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
  1.5 De Alkenaer is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
  1.6 De Alkenaer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.
 2. Nieuwe abonnementen
  2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. Als ingangsdatum van van het abonnement geldt de 1ste van de eerste maand van het eerste nummer dat aan de abonnee wordt toegestuurd of uitgereikt. Kopers en aanvragers van losse nummers worden niet als abonnee beschouwd.
  2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift of de digitale dienst in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.
  2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
  2.5 De Alkenaer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
  2.6 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
 3. Herroepingsrecht
  3.1 De klant/abonnee heeft de mogelijkheid om:
  a. in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
  b. in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.
  3.2 De klant/abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van De Alkenaer en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.
  3.3 Als de klant/abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften of consumentenartikelen binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar De Alkenaer, Louise de Colignystraat 15, 1814 JA Alkmaar. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant/abonnee.
  3.4 In het geval de klant/abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij De Alkenaer zich het recht voorbehoudt te wachten met terugbetaling tot het moment waarop de goederen zijn terug ontvangen.
  3.5 In het geval van een abonnement op digitale diensten van De Alkenaer heeft de abonnee geen recht op herroeping.
 4. Duur en opzegging abonnement
  4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn De Alkenaer over deze opzegging moet berichten.
  4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
  4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement.
  4.4 Informatie over de looptijd van uw abonnement of opzeggingen kunnen bij de klantenservice van De Alkenaer via telefoonnummer 072 5314978 of per mailadres info@stipmedia.nl.
 5. Betaling abonnementsgeld en consumentenartikelen en wijze van betaling
  5.1 De Alkenaer behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het geval van een tijdschrift abonnement in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd en in het geval van een abonnement op een digitale dienst via de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt.                         5.2 Betaling van het abonnementsgeld dient in het geval van een abonnement voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden.
  5.3 Betaling van een consumentenartikel dient 14 dagen na de factuurdatum op de giro- of bankrekening van De Alkenaer te zijn bijgeschreven.
  5.4 Indien betaling van het consumentenartikel of abonnement na betalingsherinneringen en aanmaning niet ontvangen is, is De Alkenaer gerechtigd een abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
 6. Bezorging
  6.1 De bezorging van de tijdschriften en consumentenartikelen van De Alkenaer vindt plaats via Sandd en Post.nl. Indien het tijdschrift of consumentenartikel niet of beschadigd aangekomen is, kan de klant/abonnee daarover contact opnemen met De Alkenaer.
  6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail, per post of telefonisch.
 7. Privacy
  7.1 De Alkenaer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacy beleid zoals neergelegd in haar privacyreglement, die via stipmedia.nl/privacyreglementis in te zien, wordt behandeld.
 8. Aansprakelijkheid
  8.1 De Alkenaer is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant/abonnee geleden schade indien deze schade aan De Alkenaer is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van De Alkenaer komt.
  8.2 De Alkenaer is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door klant/abonnee van enig door De Alkenaer geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij De Alkenaer aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
  8.3 De Alkenaer is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Alkenaer gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: faillissement, stagnatie, vertraging, technische tekortkomingen, stakingen bij bedrijven waarvan De Alkenaer afhankelijk is, zoals drukkerij, post bezorgingsbedrijf. Klant/abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van De Alkenaer.
  8.4 De Alkenaer is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan De Alkenaer is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal De Alkenaer de klant/abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
  8.5 Het is klant/abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat klant/abonnee aan De Alkenaer is verschuldigd.

SPECIFIEK DEEL

 1. ADVERTENTIES

9.1 Adverteerders
Onder “adverteerder” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk, telefonisch of anderszins opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van een advertentie in één of meer uitgaves van De Alkenaer.

9.2 Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen na de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. De Alkenaer is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding daarvan hem schriftelijk binnen de gestelde termijn is bevestigd. In het geval dat de opdrachtgever de offerte (telefonisch) mondeling accepteert en/of de opdracht geeft, zal de overeenkomst eveneens tot stand gekomen zijn, als De Alkenaer de mondelinge afspraak schriftelijk heeft bevestigd. De in de offerte aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

9.3 Prijswijzigingen
Wijziging in prijzen die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door De Alkenaer doorberekend worden. De afnemer heeft het recht om in geval van prijswijziging de overeenkomst te annuleren, tenzij de prijswijziging een gevolg is van een kostprijsverhogende belasting, heffing of tarifering door enige overheidsinstantie.

9.4 Advertenties
9.4.1 Hoewel bij het ontwerpen, corrigeren en drukken alle aandacht gegeven wordt aan de opgegeven advertenties, kunnen desondanks fouten of misstellingen plaatsvinden. De Alkenaer is niet aansprakelijk voor schade aan wie dan ook toegebracht, als gevolg van dergelijke fouten of misstellingen. Gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten, die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie worden door De Alkenaer in de eerstvolgende uitgave op verzoek gerectificeerd.
9.4.2 De Alkenaer is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet of niet tijdig plaatsen van een advertentie.
9.4.3 Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties is De Alkenaer niet aansprakelijk. Verzoeken om reductie of gratis herplaatsing kunnen derhalve niet worden ingewilligd. Fouten in advertenties door onduidelijk geschreven kopij of het ontbreken van aanwijzingen door de opdrachtgever, geven eveneens geen aanleiding tot reductie of rectificatie.
9.4.4 De opdrachtgever dient materiaal (foto’s, logo’s, tekeningen e.d.) aan te leveren van een zodanige kwaliteit, dat De Alkenaer c.q. de drukker daarmee een redelijk resultaat kan bereiken. De Alkenaer is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat indien het oorspronkelijke materiaal niet van goede kwaliteit is.
9.4.5 Klachten over de uitvoering van advertentie-opdrachten dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum dan wel na verschijning van de betreffende uitgave schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen de genoemde termijn van veertien dagen geen schriftelijke klacht is ontvangen, betekent dit, dat de factuur door debiteur akkoord is bevonden.
9.4.6 Annulering of wijziging van een advertentie-opdracht wordt uitsluitend geaccepteerd, indien deze schriftelijk voor de uiterste inzenddatum van enig nummer/uitgave van De Alkenaer in bezit is van De Alkenaer. Indien nodig vindt terugbetaling dan wel verrekening met openstaande facturen, van het eventueel (te veel) betaalde factuurbedrag plaats binnen 30 dagen na annulering.
9.4.7 Voor advertenties die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm, dat er gelijkenis is met redactionele artikelen, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak te wijzigen.
9.4.8 Een bepaalde plaats in enig nummer/uitgave van De Alkenaer kan nimmer gegarandeerd worden, tenzij daarover uitdrukkelijk overeenstemming is bereikt en/of een speciale plaatsingtoeslag is of wordt betaald. Wel wordt met verzoeken om een speciale plaats rekening gehouden zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, van de technische en redactionele mogelijkheden en van de billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.
9.4.9 Mondelinge afspraken van welke aard dan ook, over advertenties of advertentie-opdrachten binden De Alkenaer slechts voor zover zij zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd.
9.4.10 De Alkenaer behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. In een dergelijk geval wordt de reden van de weigering aan de opdrachtgever meegedeeld.

 1. Betaling
  10.1 Het bedrag van een factuur voor geplaatste advertenties dient zonder enige korting uiterlijk op de dertigste dag na dagtekening van de factuur op de giro- of bankrekening van De Alkenaer te zijn bijgeschreven.
  10.2 Voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de hiervoor genoemde datum van betaling wordt overschreden kan een interest berekend worden gelijk aan een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente bedoeld in artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn het bedrag van de factuur gerechtelijk of buitengerechtelijk moet worden ingevorderd, zullen de daarmee verband houdende extra kosten aan de adverteerder in rekening gebracht kunnen worden. De extra invorderingskosten worden gefixeerd op 15 % van het te incasseren bedrag met een minimum van €25,–, exclusief omzetbelasting.
  10.3 Bij een verschil van mening over een onderdeel van de gezonden factuur blijft de hiervoor genoemde verplichting tot tijdige betaling van de onderdelen waarover geen verschil van mening is, bestaan.
  10.4 De Alkenaer is gerechtigd verdere plaatsing van advertenties op te schorten, totdat betaling van de reeds geplaatste advertenties is verkregen. Dat zal nimmer tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever ontheven is van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Overmacht
  11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de uitgever zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: staat van faillissement, stagnatie, vertraging, technische tekortkomingen, stakingen bij bedrijven waarvan De Alkenaer afhankelijk is, zoals drukkerij, post bezorgingsbedrijf. De Alkenaer acht zich niet aansprakelijk voor schade die kennelijk ontstaat als gevolg van overmacht.
 3. Auteursrechten
  Door het verstrekken van een advertentie-opdracht vrijwaart de opdrachtgever De Alkenaer voor aanspraak op rechten door derden volgens de Auteurswet 1912. Overname van gehele of gedeelten van advertenties, redactionele artikelen of berichten zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden als zijnde in strijd met artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en de Auteurswet 1912.
 4. Geschillen
  Geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk is, in der minne worden opgelost. Lukt dat niet, dan kunnen geschillen worden gebracht voor de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van De Alkenaer dan wel van de gedaagde partij.
 5. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
  14.1 De volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, modelrechten, rechten tot bescherming van prestaties en sui generis databankrechten op alle door of in opdracht van Stip media vervaardigde creaties, waaronder maar niet beperkt tot door De Alkenaer uitgegeven producten, door en/of in opdracht van De Alkenaer ontwikkelde studiematerialen, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, alsmede door De Alkenaer gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij De Alkenaer en/of haar licentiegevers.
  14.2 Het is de klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van De Alkenaer zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van De Alkenaer en/of haar licentiegevers te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid bedoelde rechten in of op de aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
  14.3 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  14.4 De klant is verplicht De Alkenaer onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel of industrieel eigendom.