Title:      Author:   
Home Catalogs Search Request Order

Fryslân/Friesland

Page 1 of 3     1 2 3
 
Bakker, P. & L.J. Kleyn. Ruimte! Zeilend door friesland
Sneek, Brandenburgh & Co., 110, 3e druk, Hardcover, Goed.
Catalog: Nautical books, navigation, Fryslân/Friesland
€ 6.00
 
Brouwer, A.. De gouden swipe
Boalsert, Fa. A.J. Osinga, 1942, , Hard Cover, Goed.
Catalog: Literature: Dutch, Fryslân/Friesland
€ 9.50
 
Buwalda, H.S. e.a. Frysk wurdboek. Nederlânsk-Frysk
Bolswert, Fa. A.J. Osinga, 1952, , Hard Cover, Goed. Ex-Library
Catalog: Dictionaries, reference books and encyclopedia's, Fryslân/Friesland
€ 11.00
 
Dalfsen, A. van & P. Nieuwland. De quotisatiekohieren. Deel 6`. Nr. 650
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1985, , Soft Cover, Zeer goed.
Catalog: Fryslân/Friesland
€ 8.50
 
Dijkstra, W.. Uit friesland's volksleven
Leeuwarden, Frysk Akademy, 444, , Hard Cover, Redelijk.
Catalog: Fryslân/Friesland
€ 7.00
 
Drent, H.. Durk en Djoke wurde wier grutter
Leeuwarden, Fryske Akademy, 340, , Soft Cover, Goed.
Catalog: Schoolbooks, educational publications, Pedagogy, books on children, Fryslân/Friesland
€ 11.00
 
Fear, Y. fan der. Ta him dyn bigearte
Drachten, Drukkerij Laverman N.V., 1949, , Hard Cover, Goed.
Catalog: Fryslân/Friesland
€ 6.00
 
Hichtum, N. fan | E.S. de Jong. Jonge jaike fan it aldhiem
Ljouwert, Fan Fryske Groun, 1970, , Softcover, Goed.
Catalog: Literature: Dutch, Fryslân/Friesland
€ 5.00
 
Hichtum, N. van & T. Bottema. Schimmels voor de koets. Een schets uit het Friese dorpsleven
's-Gravenhage, G.B. van Goor Zonen's U.M., 280, 5e druk, Hardcover, Zeer goed.
Catalog: Children, Fryslân/Friesland
€ 6.50
 
Houten, U. van. De sunde fen Haitze Holwerda
Dokkum, Fa. J. Kamminga, 1939, 2e druk, Hard Cover, Goed.
Catalog: Literature: Dutch, Fryslân/Friesland
€ 7.50
 
 
 
Page 1 of 3     1 2 3